دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

شهر تبریز

 

تبریزشهرزندگی،شهر اولین ها 
 

 

تبریزشهرتاریخ ساز ،شهرحماسه هاوشهریست آرمیده بردامنه کوه زیبای سرخاب ،این شهر بی بدیل به دلیل شرایط خاص جغرافیایی وطبیعی ازاهمیت بالای اقتصادی وسیاسی برخوردار بوده است.

کاوشهای اخیرباستان شناسی درمحوطه مسجد کبود ،وجود تمدن وفرهنگ بیش از سه هزار ساله رادراین شهربه اثبات می رساند.

براساس نوشته های مورخین وجهانگردان درسده های بعداز اسلام ،تبریزنه تنها از شهرهای معتبرآذربایجان بلکه از شهرهای مهم کشور نیز بوده است.عبور جاده ابریشم از نزدیکی آن موجب شکوفایی اقتصادی وفرهنگی گردیده است.وارتباطات سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی ،موجبات تغییر وتحول فرهنگ ،تمدن وآداب ورسوم مردم این سرزمین گردیده ومقدمات ایجاد بسیاری ازعلوم ،مکاتب ،موسسات ونهادهای مدنی برای اولین باردر کشور رابه ارمغان آورده است ونام شهرتبریزرابه عنوان شهراولین ها درکشور بلندآوازه ساخته است .اولین مدرسه ،اولین کتابخانه ،اولین بیمارستان ،اولین نشریه ،اولین تئاتر ،اولین بلدیه و...وجودآثار باستانی وتاریخی نظیر ربع رشیدی ،ارک علیشاه ،مسجد کبود ،بازارسرپوشیده تبریز ،عمارت شهرداری ،پارک ائل گلی ،مقبره الشعرا و...دراین شهر حاکی از وجودمردان علم وهنر در شهر بوده است. تبریزشهرعرفان ،شمس تبریزی،شهر سرداران رشید آذربایجان که در 8 سال دفاع مقدس حماسه وایثار آفریدندوشهر فلسفه وعلامه جعفری ،شهرشعروادب وشهریار ،شهرعلم وعلامه طباطبایی وشهرخوشنویسی ومیرعلی تبریزی و...تبریزیعنی شهر حماسه ها،شهر اندیشه ها وهنرها وشهربزرگ وتاریخ ساز .

تبریزیعنی عزت وافتخار ایران

به فرموده مقام معظم رهبری آذربایجان سر ایران است.

  

 

  

نقشه تبریز