تاریخچه دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

 


تاریخچه دانشکده تبریز

به نام خدا

در راستای فعالیت آموزشکده ها ودانشکده های فنی وحرفه ای این مرکز نیز فعالیت خود را از سال 1356 باهدف تربیت تکنسین در رشته های فنی آغاز نموده وپس از انقلاب شکوهمند اسلامی باتجمیع انیستیتوهای تکنولوژی سابق در سطح شهر باعنوان "مجتمع آموزشی فنی وحرفه ای تبریز"فعالیت آموزشی خود را ادامه داد. واز سال 1386 رسالت خود رادرقالب تربیت تکنسین ماهردرچندرشته همانندمراکز علمی کشور زیر نظر مجتمع آموزش عالی پیامبراعظم (ص)فعالیت و ازابتدای سال  1390 برمبنای ماده23 برنامه پنجم توسعه از وزارت آموزش وپرورش منفک وبه عنوان " دانشگاه فنی وحرفه ای "از زیرمجموعه های وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری  فعالیت خود را ادامه می دهد.