بیوگرافی ریاست محترم دانشگاه

بیوگرافی ریاست محترم دانشگاه

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

ابراهيم احمدي

رشته و مرتبه علمی:

استاد تمام شيمي پليمر دانشگاه زنجان با شاخص هرش (H-Index) 20 و عضو سطح یک بنياد ملي نخبگان ايران

 

رایاننامه:

ahmadi@znu.ac.ir

abrahmadi2001@gmail.com

وب سايت:

http://www.znu.ac.ir/members/ahmadi_ebrahim

 

 
 
 

سوابق تحصيلي:

 

دکترا: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران- دانشگاه زنجان، ايران، شيمي پليمر، شروع بهمن 1382-1387

عنوان رساله: تولید نانوکاتاليزور کروم بر پايه سيليکا و استفاده از آن در سنتز نانو فيبرهاي پلي‌اتيلن

استاد راهنما: پروفسور مهدي نکومنش حقيقی و  پروفسور علي رمضاني

زمينه رساله: شيمي پليمر