دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

ارتباط با دانشگاه

آدرس پستی
استان آذربایجان شرقی - تبریز - انتهای منظریه دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
کد پستی  5174913136
صندوق پستی   135-51745
 
تلفن های دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی :  
34779011
34779012
34797876

34796197

فاکس
34779066
 
* کد استان 041 می باشد.
 
ردیف قسمت مسئول شرح خدمات داخلی
1 دبیرخانه خانم دهقانی و خانم حنفی پیگیری نامه ها 206 و 210
2 امور مالی آقای اسکندر نسل شهریه دوره شبانه 225
3 معاونت پژوهش آقای انصاری کارآموزی و ارتباط با صنعت 226
4 اداره امور  دانشجویی آقای فتحی رئیس اداره امور دانشجویی
نظارت در اجرای امورات دانشجویی
207
5 اداره امور  دانشجویی آقای فرضی رئیس گروه مشاوره دانشجویی 258
6 اداره امور  دانشجویی آقای نافظ امور وام و خوابگاه دانشجویی  305
7 اداره امور  دانشجویی آقای شمشیری کارت دانشجویی و تغذیه 208
8 اداره امور  دانشجویی آقای ابرین ینا کارشناس مسئول مشاوره و مسئول دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی - مسئول کمیسیون موارد خاص 354
9 اداره امور  فرهنگی آقای راعی
آقای لطف الهی
مسایل فرهنگی و کانونها و انجمن های دانشجویی 243
10 معاونت آموزش آقای بهروزی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آموزشی 353
11 رئیس اداره آموزش آقای بشارتی نظارت بر اجرای امورات آموزشی دانشجویان و تایید مراتب انجام شده توسط کارشناسان آموزش 216
12 کارشناس مسئول آموزش آقای اسلامی نظارت بر اجرای امورات آموزشی دانشجویان و تایید مراتب انجام شده توسط کارشناسان آموزش 238 
13 کارشناس آموزش گروه برق و کامپیوتر رضا اکبر زاده تعیین وضعیت آموزشی دانشجویان - ایجاد سرترم - کنترل وضعیت نظام وظیفه - ارجاع دانشجویان حائز شرایط به کمیسیون موارد خاص - صدور معرفی تکدرس - صدور تسویه حساب فارغ التحصیلی 307
14 کارشناس آموزش گروه ساختمان، معماری و علوم انسانی امیر بزرگمهر تعیین وضعیت آموزشی دانشجویان - ایجاد سرترم - کنترل وضعیت نظام وظیفه - ارجاع دانشجویان حائز شرایط به کمیسیون موارد خاص - صدور معرفی تکدرس - صدور تسویه حساب فارغ التحصیلی 307
15 کارشناس آموزش گروه علوم مهندسی طاها فرضی تعیین وضعیت آموزشی دانشجویان - ایجاد سرترم - کنترل وضعیت نظام وظیفه - ارجاع دانشجویان حائز شرایط به کمیسیون موارد خاص - صدور معرفی تکدرس - صدور تسویه حساب فارغ التحصیلی - صدور نامه درخواست تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات دانشجو از مرکز مقطع قبلی 320
16 کارشناس فارغ التحصیلان آقای شاكری صدور گواهی موقت و دانشنامه، ارسال نامه تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات و رسیدگی به ارسال تاییدیه، ریزنمرات و گواهی موقت مقطع فارغ التحصیلی قبلی - صدور معرفی برای ثبت نام در مقاطع بالاتر بشرط فارغ التحصیلی 274
17 کارشناس آموزش شمس اله محمدی صدور گواهی اشتغال به تحصیل 228
18 دبیرخانه آموزش حسین داداشی دریافت تاییدیه و ریزنمرات و گواهی های دانشگاه غیر فنی و حرفه ای و ثبت نامه  در پرونده دانشجو 236
19 گروه علوم مهندسی آقای شجاعی رسیدگی به مسائل انتخاب واحد - برنامه ریزی درسی دانشجویان - مسائل مربوط به برگزاری کلاسهای نظری و عملی و اساتید - اخذ امتحان تکدرس - تایید اولیه فارغ التحصیلی دانشجو - مسائل مربوط به سمیاد 256
20 گروه برق و کامپیوتر آقای علیقلیزاده رسیدگی به مسائل انتخاب واحد - برنامه ریزی درسی دانشجویان - مسائل مربوط به برگزاری کلاسهای نظری و عملی و اساتید - اخذ امتحان تکدرس - تایید اولیه فارغ التحصیلی دانشجو - مسائل مربوط به سمیاد 255
21 گروه ساختمان، معماری آقای اکبرزاده رسیدگی به مسائل انتخاب واحد - برنامه ریزی درسی دانشجویان - مسائل مربوط به برگزاری کلاسهای نظری و عملی و اساتید - اخذ امتحان تکدرس - تایید اولیه فارغ التحصیلی دانشجو - مسائل مربوط به سمیاد 321 و 254
22 گروه علوم انسانی آقای زلفی رسیدگی به مسائل انتخاب واحد - برنامه ریزی درسی دانشجویان - مسائل مربوط به برگزاری کلاسهای نظری و عملی و اساتید - اخذ امتحان تکدرس - تایید اولیه فارغ التحصیلی دانشجو - مسائل مربوط به سمیاد 291